Liten ordlista


Bedömning för lärande

Är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Kallas även för formativ bedömning.

Summativ bedömning

Bedömning som görs efter avslutat arbetsområde. Innehåller ingen information om lärandet.

Bedömningskultur

Den gemensamma syn som finns kring bedömning och lärande på en skola.


EU:s åtta nyckelkompetenser

De åtta nyckelkompetenser som enligt EU krävs för att individer ska ha möjlighet att utveckla ett livslångt lärande.

Bedömningstekniker

Samlingsnamn på de olika metoder och pedagogiska angrep som lärare använder i arbetet med bedömning för lärande. Alla bedömningstekniker har till syfte att skapa synliga tecken på lärande.


Lärarandekvitto/exit ticket

Ett sätt att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet är att göra "Exit tickets". Med det menas att eleverna i slutet av passet får en möjlighet att förklara hur de uppfattat målet, genomgången eller instruktionen.


Måldialog

Ett sätt att tydliggöra mål och kunskapskrav tillsammans med eleverna är att ha en måldialog. En måldialog går ut på att man för ett lärande och reflekterande samtal kring målens innebörd och kunskapskravens betydelse. Genom att låta eleverna diskutera målen med varandra, fördjupas deras kunskap och insikt kring hur man kan gå tillväga för att lära sig.


Two stars and a wish

Denna modell är en av de mest kända och mest uppskattade modeller för kamratrespons. Eleverna fokuserar på att vid responsen börja med att lyfta två saker (two stars) som de tycker är bra i det arbete som de ska ge respons på. Avslutningsvis ger eleverna förslag på en sak som de tycker att kamraten kan utveckla i arbetet (a wish).